ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

ความรับผิดชอบต่อสังคม

csr01

 

 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon หุ้น ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ TGPRO : บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon หุ้น StockInformation ราคาหุ้น TGPRO : บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon หุ้น ดูกราฟระหว่างวัน TGPRO : บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities; CSR)
    บริษัทฯ ตระหนักเสมอมาว่าบริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงสนใจและให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด โดยสังเกตได้จากกิจกรรมที่บริษัทฯทำในอดีตทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) เช่นการบริจาคเงินและสิ่งของแก่ชุมชนต่างๆ การทำนุบำรุงวัด ฯลฯ รวมถึงความรับผิดชอบในกระบวนการดำเนินงานปกติ (CSR-in-process) ที่บริษัทฯปฏิบัติอยู่หลายกิจกรรม อีกทั้งยังมีการควบคุมการดำเนินงานด้วยระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบัน RWTUV ซึ่งระบบการบริหารจัดการคุณภาพนี้ บริษัทฯได้รับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

นโยบาย
    ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯยังคงมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยนำหลักการมาปรับใช้ในการบริหารและจัดการองค์การต่อไปเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรที่ครอบคลุมทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้
         
(1)    การประกอบกิจการด้วยความเที่ยงธรรม
        (1.1)    การแข่งขันที่เป็นธรรม
           บริษัทฯ ยึดหลักการในประกอบกิจการโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและการผูกขาดทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าได้อย่างอิสระผ่านการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างโปร่งใสด้วยราคา คุณภาพของสินค้า และบริการหลังการขาย
           บริษัทฯ ไม่ก้าวล่วงละเมิดหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในทางใดๆต่อคู่แข่งขันทั้งหลายของบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ไม่มีการร่วมมือ รู้เห็นกับการกระทำใดๆอันเป็นการทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตรายอื่น หรือร่วมมือกับคู่แข่งขันบางรายเพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้า ราคาสินค้า การผลิต เงื่อนไขการขายทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือแม้กระทั่งโดยวาจาก็ตาม

        (1.2)    การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างเป็นระบบ มีความรัดกุมและชัดเจน เช่น การควบคุมการจัดซื้อ การประเมินแหล่งจัดซื้อ การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ โดยมีการคัดเลือกและเปรียบเทียบซัพพลายเออร์มากกว่า 1 รายเพื่อให้เกิดการแข่งขันในด้านราคา บริการ และการให้ข้อมูลต่างๆ โดยมีการประชุมกับซัพพลายเออร์หลักๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจระหว่างกัน

(2)     การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจ หน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง โดยใช้แนวทางดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้เป็นเกณฑ์

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1.     ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2.     มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3.     บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4.     บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5.     บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
6.     บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
7.     บริษัทจัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
8.     บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
9.     นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

แนวทางการนำไปปฏิบัติ
    แผนกบุคคลและฝึกอบรมกำหนดแผนการฝึกอบรมพนักงานทุกคนในเรื่องหลักจริยธรรมเพื่อปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานและนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสที่พบเห็นในเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและ/หรือ ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมอันดี ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้รับทราบทั่วกันดังเช่นที่ปฏิบัติในทุกๆ ปี โดยผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือ การกระทำดังกล่าวข้างต้น ทำการรวบรวมข้อมูล เบาะแสและหลักฐานที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงเท่าที่สามารถหาได้ แจ้งโดยตรงมายังบริษัทฯ

ส่งถึง กรรมการผู้จัดการและ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการและ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการจะรับข้อมูลเหล่านั้นโดยตรง โดยให้ความสำคัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยจะมีการแต่งตั้งคณะสอบสวนเฉพาะกิจเพื่อทำการอ้างอิงข้อมูลเบาะแสที่ได้รับและทำการพิสูจน์ทราบเพื่อตัดสินใจดำเนินการต่อเรื่องหรือปัญหาที่ได้รับแจ้งโดยไม่ชักช้าตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการเพื่อให้การแจ้งข้อมูลเบาะแสเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นการรับรองในข้อมูลที่เป็นความจริงนั้นๆ บริษัทฯ จึงให้ผู้แจ้งเบาะแส ระบุชื่อ และชื่อสกุล พร้อมสถานที่ติดต่อที่ชัดเจนไปด้วย หากบริษัทฯ อาจมีการขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น

(3)      การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพทางสังคม ความพิการของพนักงาน หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ไม่ให้มีการล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความเป็นธรรม และความมั่นคงในการทำงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติ แรงงานพิการมาร่วมงานกับบริษัทฯ โดยใช้โครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย

(4)      การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักว่า แรงงานหรือพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่สร้างความเติบโตให้แก่องค์กร จึงมีการปฏิบัติกับพนักงานเป็นอย่างดีโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(4.1)     ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงาน และมีจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานดีกว่าที่กฎหมายได้กำหนดบังคับไว้

(4.2)     ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงานสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงานพร้อมทั้งมีการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

(4.3)     ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อบริหารงานและการปฏิบัติงาน สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

    นอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างพนักงานโรงงานและพนักงานสำนักงาน, กิจกรรมการออกกำลังกายหลังเลิกงาน ซึ่งการออกกำลังกายเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและมียังผลดีกับสมองและการควบคุมอารมณ์อีกด้วย

CSR01
กิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงาน

(5)     ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคโดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพ คุณสมบัติของสินค้าตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการหลังการขาย โดยมีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการขายตามรายละเอียดดังนี้
⦁    บริษัทฯ มีแนวทางการสรรหาวัตถุดิบตามคุณลักษณะที่กำหนดจากแหล่งวัตถุดิบที่ดีและเป็นที่ยอมรับ
⦁    บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการทบทวนและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
⦁    บริษัทฯ มีการควบคุมการดำเนินงานด้วยระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนการจัดส่งสินค้าอย่างมีคุณภาพ 

⦁    การรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า
⦁    ปิดเครื่องปรับอากาศ ก่อนเวลาพักเที่ยงและก่อนเลิกงาน 15 นาที
⦁    ให้พนักงานปิดไฟฟ้าและหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง
⦁    การจัดการเส้นทางการวิ่งของรถขนส่งสินค้า โดยมีการวางแผนจัดเส้นทางให้ไปส่งร้านค้าที่อยู่ในเส้นทางวิ่งเดียวกันในเที่ยวเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย

⦁    บริษัทฯ มีระบบการรับประกันคุณภาพสินค้า ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
⦁    บริษัทฯ มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกปีเพื่อนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด
(6)      การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญการอยู่ร่วมในสังคม ในอดีตได้มีโครงการบำรุงวัดใกล้เคียงโรงงานเพื่อบำรุงศาสนา  ตลอดจนได้รับนักศึกษาจากสถาบันใกล้เคียงมาร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯยังคงดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากโครงการที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังจัดโครงการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลสให้กับบุคคลที่สนใจทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพแล้วยังเป็นการเพิ่มความรู้ให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างอยู่แล้วได้เรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอีกด้วย  

(7)      การจัดการสิ่งแวดล้อม             
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงได้มีการดูแลความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ทั้งระหว่างการผลิตและหลังกระบวนการผลิต ตลอดจนดูแลกำจัดของเสียจากการผลิต อีกทั้งยังออกนโยบายต่างๆเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังรณรงค์ปลูกฝังให้พนักงานนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมาจะเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานโดยมีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้ในช่วงที่ปฏิบัติงาน
⦁    การรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า
⦁    ปิดเครื่องปรับอากาศ ก่อนเวลาพักเที่ยงและก่อนเลิกงาน 15 นาที
⦁    ให้พนักงานปิดไฟฟ้าและหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง
⦁    การจัดการเส้นทางการวิ่งของรถขนส่งสินค้า โดยมีการวางแผนจัดเส้นทางให้ไปส่งร้านค้าที่อยู่ในเส้นทางวิ่งเดียวกันในเที่ยวเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย

(8)     การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ จะจัดทำแนวปฏิบัติในการทบทวนและการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่บริษัทมี ให้มีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน
    บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรจึงได้มีการดำเนินการและจัดทำรายงาน  ตามหลักการ “แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ อันประกอบด้วยพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนในสังคม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผู้ที่ส่วนได้เสียที่สำคัญต่อปัจจัยความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงในประเด็นของความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การดำเนินที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
    บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม CSR after process
    จากการที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ จึงพยายามสร้างกิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในแบบที่เคยทำในอดีตเช่น การบริจาคหรือการปลูกป่าที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจหรือเรียกได้ว่าไม่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

    หลังจากที่บริษัทฯได้ริเริ่มโครงการ “ต้นกล้าสเตนเลส” ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับช่างเชื่อมที่สามารถเชื่อมงานโลหะอื่นๆมาเรียนรู้วิธีสร้างงานเชื่อม “สเตนเลส” ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ ทำการฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการหารายได้เพิ่ม ในปีที่ผ่านมาได้จัดโครงการและเดินทางไปอบรมให้ผู้สนใจประกอบอาชีพงานเชื่อมสเตนเลสใน 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครราชสีมา และจันทบุรี

 CSR02
 CSR04
CSR03
จากโครงการดังกล่าวให้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทั้งมิติของสังคม โดยการสร้างโอกาสในการมีอาชีพของคนในสังคม, ในด้านเศรษฐกิจโดยการสร้างโอกาสที่จะเป็นลูกค้าของบริษัทฯในอนาคต และในด้านของสิ่งแวดล้อมโดยการใช้สเตนเลสเกรดสูงซึ่งเป็นโลหะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เกือบ 100%
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
    นอกเหนือจากนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวทางการปฏิบัติที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีความสนใจในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

 


                                                             ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1207


ติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867