ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

 

stock03

 

 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon หุ้น ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ TGPRO : บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon หุ้น StockInformation ราคาหุ้น TGPRO : บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon หุ้น ดูกราฟระหว่างวัน TGPRO : บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ถือหุ้น


                                                   

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

newiconรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

 รายงานประจำปี 2561

newiconรายงานประจำปี 2561

newiconแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2560
วีดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
Videoicon การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 61
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 60
รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2560
สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2560
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2561

 

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

หนังสือแจ้งสิทธฺิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W3

newiconหนังสือแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W3 ครั้งที่ 2

newiconแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบแสดงสิทธิ TGPRO-W3 ครั้งที่ 2
 เอกสารใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TGPRO-W2 ครั้งสุดท้าย

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ครั้งสุดท้าย

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ครั้งสุดท้าย
เอกสารใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TGPRO-W2 ครั้งที่ 22

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ครั้งที่ 22

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ครั้งที่ 22

เอกสารใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TGPRO-W1ครั้งสุดท้าย

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบแสดงสิทธิ TGPRO-W1 (ครั้งสุดท้าย)

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W1 (ครั้งสุดท้าย)


ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1207


ติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867