ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

สินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. กับไม่มีเครื่องหมาย มอก.ต่างกันอย่างไร

TGPROSTMo2018

 

 

เพื่อให้ความเข้าใจไปในทางเดียวกัน จึงขออนุญาต อธิบายให้ทราบก่อนว่า มอก.คืออะไร

 

มอก. คืออะไร

 

“มอก.” เป็นคำย่อมาจาก "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ เป็นต้น

การมี มอก. มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้บริโภค

1. ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภั ณฑ์นั้น ๆ เนื่องจาก สมอ. ตรวจสอบคุณภาพให้แล้ว

2. สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้

3. ได้สินค้าคุณภาพดีขึน้ ในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน

 

ประโยชน์ของการมี มอก. ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน

1. ช่วยเป็นสื่อกลางเป็นบรรทัดฐานทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความ เข้าใจที่ตรงกัน

2. ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซือ้ การขาย

3. ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

4. สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย

5. ป้องกันสินค้าคุณภาพตํ่าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

6. สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ


ติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867