ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

ทีจีโปร “แจกใหญ่ ให้จริง” สำหรับผู้ซื้อท่อตกแต่งทุกประเภท ทั้งท่อกลม ท่อเหลี่ยม ท่อกล่อง ที่ร่วมรายการ

PromototionGold2018RZ

“แจกใหญ่ ให้จริง”   จากทีจีโปร

 

 

 ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 12 ดังนี้

(รอบสุดท้าย)19 ก.พ. 61

 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000
    1. คุณจุฑารัตน์ โพธิบัติ (รหัสTG-143950)

 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
    2. คุณภาวัต ลาภบุญ (รหัสTG-138342)

 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท
    3. คุณจารุณี ภราดร (รหัสTG-032657)

 

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
    4. คุณปิยสุดา เจริญคลัง (รหัสTG-203250)


รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
    5. คุณศรัณย์ธร ภัทรเฉลิมวัฒน์ (รหัสTG-128031)
    6. คุณสายสวาท ไชยศล (รหัสTG-149985)
    7. คุณฉัตรชนก บุญเกลี้ยง (รหัสTG-201218)

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
     8. คุณสุกัญญา มงคลเลิศ (รหัสTG-093281)
     9. คุณนพวรรณ เอี่ยมเรียง (รหัสTG-139105)
   10. คุณชัยศักดิ์สิทธิ์ ท่าหาญ (รหัสTG-144786)
   11. คุณณัฐพงศ์ ภัคภัทรพงศ์ (รหัสTG-149951)

 

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
   12. คุณสาธนี แกมเงิน (รหัสTG-093258)
   13. คุณธรนินทร์ (รหัสTG-110234)
   14. คุณสุมนชาติ อาจหาญ (รหัสTG-111249)
   15. คุณนุจรินทร์  สายศรีนิล (รหัสTG-136377)
   16. คุณขนิษฐา (รหัสTG-136705)

 

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   17. คุณนันทวัฒ หอมหามา (รหัสTG-008622)
   18. คุณชัชชัย เจริญธรรม (รหัสTG-027862)
   19. คุณสมบูรณ์เมืองช้าง (รหัสTG-093168)
   20. คุณรัชฎาภร สงษ์ทอง (รหัสTG-093860)
   21. คุณนาถฤดี น่วมคง (รหัสTG-110549)
   22. คุณเพ็ญสินี พันตรัตนากุล (รหัสTG-113714)
   23. คุณบุญลือ (รหัสTG-121923)
   24. คุณปรีดี มั่นฉิม (รหัสTG-134436)
   25. คุณนุชจรินทร์ อินทร์ประดับ (รหัสTG-148849)
   26. คุณเอกรินทร์ ศรีอุราม (รหัสTG-149345)


ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 11 ดังนี้

7 ก.พ. 61

 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000
     1. คุณเกศริน ไทยกิ่ง (รหัส TG-092019)

 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
     2. คุณฉัตรชนก บุญเกลี้ยง (รหัส TG-201242)


รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท
     3. คุณชูศักดิ์ อพันโท (รหัส TG-139436)

 

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
     4. คุณจุฑารัตน์ โพธิบัติ (รหัส TG-143900)

 

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
     5. คุณอรุณ มูลรังษี (รหัส TG-106826)
     6. คุณศรัณย์ธร ภัทรเฉลิมวัฒน์ (รหัส TG-144350)
     7. คุณนัทราวรรณ ฉายฉันท์ (รหัส TG-200083)

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
     8. คุณวารี อายุยืน (รหัส TG-006141)
     9. ช่างนนท์ (รหัส TG-126294)
   10. คุณสุวรรณา หลิมสัมพันธ์ (รหัส TG-139314)
   11. คุณสำรวม ผึ้งลาภ (รหัส TG-140018)

 

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
   12. คุณวารินทร์  กะตะศิลา (รหัส TG-008615)
   13. คุณอนุชา อายุยืน (รหัส TG-020489)
   14. คุณสัมฤทธิ์ แก้วใส (รหัส TG-034476)
   15. คุณศุภชัย ล้อมปินต๊ะ (รหัส TG-136454)
   16. คุณสุนิษา เพชรรักษ์ (รหัส TG-147086)

 

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   17. คุณนฤมล โศจิพลกุล (รหัส TG-106767)
   18. คุณสุรพล รุ่งสุริยากรณ์ (รหัส TG-111345)
   19. คุณบุญลือ สมประจบ (รหัส TG-113356)
   20. คุณเพ็ญสินี พันตรัตนากุล (รหัส TG-113705)
   21. คุณโสภา วงษ์ทอง (รหัส TG-121973)
   22. คุณสมพร ศักดิ์ศรีเท่า (รหัส TG-126264)
   23. คุณจีระนุช ใบโพธิ์วงศ์ (รหัส TG-139160)
   24. คุณธนยศ ศรีวรโชติ (รหัส TG-140055)
   25. คุณสุรศักดิ์ ศรีอุราม (รหัส TG-149419)
   26. คุณกุลชญา ปารวีกรณิศ (รหัส TG-200001)


ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 10 ดังนี้

31 ม.ค. 61

 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000
    1. คุณสำเริง อายุยืน (รหัส TG-005943)

 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
    2. คุณสมฤทัย (รหัส TG-149207)

 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท
    3. คุณศรัณย์ธร ภัทรเฉลิมวัฒน์ (รหัส TG-136771)

 

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
    4. คุณขนิษฐา (รหัส TG-139400)

 

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
    5. คุณเกศริน ไทยกิ่ง (รหัส TG-035522)
    6. คุณประคอง บัวบาน (รหัส TG-100212)
    7. คุณจุติมา จุติปัญญา (รหัส TG-103162)

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
    8. คุณภัทร์พิชชา ทิพากร (รหัส TG-073038)
    9. คุณประไพ สุภะผ่องศรี (รหัส TG-110645)
   10. คุณอนุชา อายุยืน (รหัส TG-115366)
   11. คุณภัทรวดี ศรีอุราม (รหัส TG-149319)

 

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
   12. คุณนงนุช คชรัตน์ (รหัส TG-110254)
   13. คุณปรีดี มั่นฉิม (รหัส TG-134437)
   14. คุณนุชจรินทร์ อินทร์ประดับ (รหัส TG-146263)
   15. คุณรัตนา อินต๊ะเสน (รหัส TG-144825)
   16. คุณพรยมล ทรัพย์ทวีเพิ่มพูน (รหัส TG-147077)

 

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   17. ช่างนนท์ (รหัส TG-007589)
   18. คุณสมยศ  เหล่าบุญมา (รหัส TG-008561)
   19. คุณณัทชวัลพงศ์ ศรีอ่อน (รหัส TG-045344)
   20. คุณสายสวาท  ไชยศล (รหัส TG-105362)
   21. คุณโสภา วงษ์ทอง (รหัส TG-121955)
   22. คุณณัฐพล พรสุรบดี (รหัส TG-122072)
   23. คุณอรรถพล พันธุ์นราวิกิจ (รหัส TG-134163)
   24. คุณวีรา ชอบวิจารณ์การ (รหัส TG-138652)
   25. คุณณัฐพงศ์ ภัคภัทรพงศ์ (รหัส TG-109552)
   26. คุณเมริสา  แก่นสา (รหัส TG-008562)

 

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 9 ดังนี้

 

24 ม.ค. 61

 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000
   1. คุณจันเพ็ญ สุวรรณเนตร (รหัส TG-007546)

 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
   2. คุณณัตยา ทิมา (รหัส TG-110472 )

 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท

   3. คุณประคอง บัวบาน (รหัส TG-100207)

 

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
   4. คุณจรรยา ศรีสุชาติ (รหัส TG-039673)

 

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
   5. ช่างนนท์ (รหัส TG-007571)
   6. คุณสุชาดา แซ่เอีย (รหัส TG-110764)
   7. คุณศรัณย์ธร ภัทรเฉลิมวัฒน์ (รหัส TG-136750)

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
    8. คุณมาริสา มีกลัว (รหัส TG-007576)
    9. คุณพิษณุ มานนท์ (รหัส TG-030253)
   10. คุณวันวิสาข์ ชนะสิงห์ (รหัส TG-100273)
   11. คุณสง่า มิ่งวิริยะ (รหัส TG-131062)

 

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
   12. คุณไอลดา ชุมจันทร์ (รหัส TG-040832)
   13. คุณสถาพร ส่างกานโหย่ง (รหัส TG-064789)
   14. คุณจุฑารัตน์ โพธิบัติ (รหัส TG-124520)
   15. คุณวราภรณ์ คอมแพงจันทร์ (รหัส TG-131686)
   16. คุณวีรา ชอบวิจารณ์การ (รหัส TG-138664)

 

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   17. คุณสุภรัช สีเมือง (รหัส TG-005743)
   18. คุณเกศริน ไทยกิ่ง (รหัส TG-008810)
   19. คุณนิพนธ์ จาริชานนท์ (รหัส TG-026997)
   20. คุณมานนท์ น่วมไม้พุ่ม (รหัส TG-033302)
   21. คุณอิสราภรณ์ พรมเสนา (รหัส TG-092469)
   22. คุณสายสวาท  ไชยศล (รหัส TG-105349)
   23. คุณอักษรทิพย์ โศจิพลกุล (รหัส TG-106746)
   24. Ladda Sasanasuk (รหัส TG-134327)
   25. คุณสมพงษ์ โหมดเอี่ยม (รหัส TG-136523)
   26. คุณกมลพร เครือวัลย์ (รหัส TG-136863)


ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 8 ดังนี้

17 ม.ค. 61

 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000
   1. คุณฐิตาภัสร์ ศรีภมรศุภพงศ์ (รหัส TG-121933)


รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
   2. คุณสง่า มิ่งวิริยะ (รหัส TG-130651)

 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท
   3. คุณสุวรรณี ประโยชนานนท์ (รหัส TG-109299)

 

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
   4. คุณสมพงษ์ โหมดเอี่ยม (รหัส TG-058592)

 

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
   5. คุณวารินทร์  กะตะศิลา (รหัส TG-034833)
   6. คุณบัณฑิต ยืนยง (รหัส TG-103369)
   7. คุณอมรรัตน์   เรืองเดชอนันต์ (รหัส TG-112694)

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
   8. คุณสายสวาท  ไชยศล (รหัส TG-105356)
   9. คุณเพ็ญสินี พันตรัตนากุล (รหัส TG-113699)
  10. คุณวารี อายุยืน (รหัส TG-115463)
  11. คุณโสภา วงษ์ทอง (รหัส TG-121944)

 

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
  12. คุณรัชฎาภร สงษ์ทอง (รหัส TG-002474)
  13. คุณนุชจรินทร์ อินทร์ประดับ (รหัส TG-026229)
  14. คุณมานนท์ น่วมไม้พุ่ม (รหัส TG-033312)
  15. คุณสำเริง อายุยืน (รหัส TG-115510)
  16. คุณดารัตน์ (รหัส TG-121804)

 

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
  17. คุณนาย ทองมา พันนาม (รหัส TG-007492)
  18. คุณยุทธนา คราประยูร (รหัส TG-039643)
  19. คุณกัญญารัตน์ ขันติรัตน์ (รหัส TG-045299)
  20. คุณนิพนธ์ จาริชานนท์ (รหัส TG-045340)
  21. คุณนงเยาว์ อุดรทักษ์ (รหัส TG-088733)
  22. คุณประภาพร อินทน้ำเงิน (รหัส TG-103368)
  23. คุณดวงพร สกุลจงใช้สิริ (รหัส TG-111053)
  24. คุณอนัญญา (รหัส TG-121769)
  25. คุณสีดา ศรีจันทร์ (รหัส TG-121902)
  26. คุณเสาวลักษณ์ สำแดงปั้น (รหัส TG-133059)


ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 7 ดังนี้

10 ม.ค. 61

 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000
    1.คุณณัฐติยากร บุญหนัก (รหัส TG-126868)

 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
    2.คุณอนุชา อายุยืน (รหัส TG-115546)

 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท
    3.คุณธนาวัฒน์ เหรียญทอง (รหัส TG-121881)


รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
    4.คุณบุษบา พงษ์ไพร (รหัส TG-002607)

 

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
    5.คุณเกศริน ไทยกิ่ง (รหัส TG-035605)
    6.คุณภครัตน์ ศักดิ์แก้ว (รหัส TG-112442)
    7.คุณสำเริง อายุยืน (รหัส TG-113165)

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
    8. คุณวสันต์ อุ่นแก้ว (รหัส TG-028024)
    9. คุณกัญญารัตน์ ขันติรัตน์ (รหัส TG-045296)
   10. คุณหรรฐพล ทองเสือ (รหัส TG-046655)
   11. คุณนุจรินทร์ สายศรีนิล (รหัส TG-124978)


รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
   12. คุณรัศมี สีกากุล (รหัส TG-045349)
   13. คุณซาอุดิ บุญยังรอด (รหัส TG-060500)
   14. คุณสุชาดา แซ่เอีย (รหัส TG-111002)
   15. คุณสุรัตน์ (รหัส TG-126929)
   16. คุณวีรา ชอบวิจารณ์การ (รหัส TG-131467)

 

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   17. คุณวิราภรณ์ แก้วบุญมา (รหัส TG-005313)
   18. คุณจันเพ็ญ สุวรรณเนตร (รหัส TG-007487)
   19. คุณสมพงษ์ โหมดเอี่ยม (รหัส TG-026203)
   20. คุณเสวก จิอู่ (รหัส TG-028281)
   21. คุณอัศนี ผิวศิริ (รหัส TG-045347)
   22. คุณเปล่ง จันสอน (รหัส TG-069989)
   23. คุรนงเยาว์ อุดรทักษ์ (รหัส TG-105016)
   24. คุณสุวิทย์ ปรากฏผล (รหัส TG-112426)
   25. คุณเพ็ญสินี พันตรัตนากุล (รหัส TG-113676)
   26. คุณสนธิ์ ประสมกล้า (รหัส TG-125058)

 

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 6 ดังนี้

20 ธ.ค. 60

 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000
    1. คุณทิติยา หลงสกุณี (รหัส TG-042173)

 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
    2. คุณสายสวาท  ไชยศล (รหัส TG-109586)

 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท
    3. คุณเยาวรักษ พรรคสุพรรณ (รหัส TG-100182)

 

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
    4. คุณสำเริง อายุยืน (รหัส TG-113051)

 

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
    5. คุณสมพงษ์ ไกรตรี (รหัส TG-007429)
    6. คุณสุรศักดิ์ ศรีอุราม (รหัส TG-035771)
    7. คุณณัฐพงศ์ ภัคภัทรพงศ์ (รหัส TG-109566)

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
    8. คุณการัญ ทาสันเทียะ (รหัส TG-020426)
    9. คุณนุชจรินทร์ อินทร์ประดับ (รหัส TG-026379)
   10. คุณศิริศักดิ์ ภูบุตตะ (รหัส TG-020424)
   11. คุณธีรศักดิ์ สุขยิ่ง (รหัส TG-124982)


รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
   12. คุณสมฤทัย ศรีอุราม (รหัส TG-035951)
   13. คุณไอลดา ชุมจันทร์ (รหัส TG-041895)
   14. คุณนิพนธ์ จาริชานนท์ (รหัส TG-078746)
   15. คุณวารี อายุยืน (รหัส TG-113195)
   16. คุณเพ็ญสินี พันตรัตนากุล (รหัส TG-113650)


รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   17. คุณอนุชา พุ่มปรึกษา (รหัส TG-026579)
   18. คุณวราพร  แพงแซง (รหัส TG-032604)
   19. คุณสมควร ชูแผ้ว (รหัส TG-035779)
   20. คุณวิทยา พรมมาพงษ์ (รหัส TG-041889)
   21. คุณศิริวรรณ คล้ายหนู (รหัส TG-112684)
   22. คุณวิภาวรรณ ชอุ่มผล (รหัส TG-124526)
   23. คุณทองผล ดอนมะลา (รหัส TG-125003)
   24. คุณภานุพงษ์ (รหัส TG-127364)
   25. คุณศุถกร คุณาจันทร์ (รหัส TG-129572)
   26. คุณธนัณฏา ต่างใจ (รหัส TG-129573)

 

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 5 ดังนี้

13 ธ.ค. 60

 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000 บาท

   1. คุณสุกัญญา พรมมา (รหัส TG-041160)

 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท 

   2. คุณธงชัย ลุนศรี (รหัส TG-027816)

 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท 

   3. คุณวิราภรณ์ แก้วบุญมา (รหัส TG-005280)

 

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท 

   4. คุณไพลิน ธรรมา (รหัส TG-103265)

 

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท 

   5. คุณทิติยา หลงสกุณี (รหัส TG-008507)

   6. คุณเพชรรัตน์ คำเล็ก (รหัส TG-103329)

   7. คุณเพ็ญสินี พันตรัตนากุล (รหัส TG-113649)

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท 

   8. คุณลั่นทม คำสีทา (รหัส TG-027913)

   9. คุณภัทรวดี (รหัส TG-035913)

  10. คุณนิพนธ์ จาริชานนท์ (รหัส TG-040694)

  11. คุณบัณฑิต ยืนยง (รหัส TG-100061)

  

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท 

  12. คุณการัญ ทาสันเทียะ (รหัส TG-027870)

  13. คุณศิริศักดิ์ ภูบุตตะ (รหัส TG-027881)

  14. คุณวารุณี ลุนศรี (รหัส TG-027912) 

  15. คุณเยาวรักษ พรรคสุพรรณ (รหัส TG-100204)

  16. คุณอมรรัตน์ เรืองเดชอนันต์ (รหัส TG-112697)

 

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท 

  17. คุณชลธิชา ทาสันเทียะ (รหัส TG-027890) 

  18. คุณบรรจง ลุนศรี (รหัส TG-027899)

  19. คุณทวี คำสีทา (รหัส TG-027909)

  20. คุณเสรี ทางพุดซา (รหัส TG-027911)

  21. คุณสรายุทธ จอนเกาะ (รหัส TG-029505)

  22. คุณขวัญชัย ลุนศี (รหัส TG-029528)

  23. คุณทองทวี ภูบุตตะ (รหัส )TG-030602

  24. คุณกิมหลี คำสีทา (รหัส TG-030606)

  25. คุณเสวก จิอู๋ (รหัส TG-069961) 

  26. คุณประภาพร อินทน้ำเงิน (รหัส TG-103357)


ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 4 ดังนี้

 

6 ธ.ค. 60


 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000
    1. คุณคุณณรงฤทธิ์ แก่นการ (รหัส TG-122981)


 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
    2. คุณเพ็ญสินี พันตรัตนากุล (รหัส TG-113589)


 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท
    3. คุณวารี อายุยืน (รหัส TG-112888)


 

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
    4. บจก.พี.เอส.พี ไฟเบอร์ เทค (รหัส TG-121520)


 

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
    5. คุณอภิรัฐ สีดาฟอง (รหัส TG-030032)
    6. คุณไพรัตน์  นลพร (รหัส TG-106659)
    7. คุณกมลพร เครือวัลย์ (รหัส TG-121532)


 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
    8. คุณมะลิ สัมมา (รหัส TG-106850)
    9. คุณณัฐพร (รหัส TG-112767)
   10. คุณพลเฉลิม แปงบุญเรือง (รหัส TG-124638)
   11. คุณนุชจรินทร์ อินทร์ประดับ (รหัส TG-125705)


 

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
   12. คุณอนุชา พุ่มปรึกษา (รหัส TG-005494)
   13. คุณอนุชา อายุยืน (รหัส TG-112865)
   14. คุณชัชวัลย์ คงทวีทรัพย์ (รหัส TG-113376)
   15. คุณบุญชู ตันจอ (รหัส TG-106658)
   16. คุณสมพงษ์ โหมดเอี่ยม (รหัส TG-125779)


 

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   17. คุณเอกชัย นาคศรี (รหัส TG-025014)
   18. คุณนายนิพนธ์ จาริขานนท์ (รหัส TG-051526)
   19. คุณวิทูร มูลมิรัตน์ (รหัส TG-103268)
   20. คุณน้ำเพชร พุ่มศรีธร (รหัส TG-107184)
   21. คุณอนุศักดิ์ (รหัส TG-109836)
   22. คุณรัฐธนินท์ วาทย์ชีรานนท์ (รหัส TG-113314)
   23. Pariyakron Rianthong (รหัส TG-121871)
   24. คุณนส.ธนิสร เหรียญทอง (รหัส TG-121878)
   25. คุณสุวิมล ดิษเจริญ (รหัส TG-124454)
   26. คุณมณฑล ดิษเจริญ (รหัส TG-124459)


ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 3 ดังนี้

29 พ.ย. 60


รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000
   1.  คุณประยูร ภักดีโชติ (รหัส TG-025776)


รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
   2.  คุณธีรศักดิ์ สุขยิ่ง (รหัส TG-008496)


รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท
   3.  คุณชวลิต สระบัว (รหัส TG-105333)


รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
   4.  คุณชัชวัลย์ คงทวีทรัพย์ (รหัส TG-113474)


รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
   5.  คุณชวิภณ นนท์สถาพร (รัหส TG-007434)
   6.  คุณสถาพร จันทร์แก้ว (รหัส TG-107134)
   7.  คุณสำเริง อายุยืน (รหัส TG-112811)


รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
   8.  คุณน้ำเพชร พุ่มศรีธร (รหัส TG-107050)
   9.  คุณวาสนา พินโปน (รหัส TG-112775)
   10. คุณชนัญชิดา คล่องแคล่ว (รหัส TG-112778)
   11. คุณเพ็ญสินี พันตรัตนากุล (รหัส TG-113598)


รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
   12. คุณสมฤทัย ศรีอุราม (รหัส TG-035997)
   13. คุณวารี อายุยืน (รหัส TG-112822)
   14. คุณชนิธกาญจน์ ทรัพย์สาร (รหัส TG-113302)
   15. คุณทิติยา หลงสกุณี (รหัส TG-120063)
   16. คุณนุชจรินทร์ อินทร์ประดับ (รหัส TG-121503)


รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   17. คุณรัตนพร ศรีอินทร์ (รหัสTG-007412)
   18. คุณพัชรา แสนหูม (รหัส TG-021409)
   19. คุณธรพร เสตะกลัมพ์ (รหัส TG-032418)
   20. คุณเยาวรักษ พรรคสุพรรณ (รหัส TG-100341)
   21. คุณจุฑามาศ สุทธิวรรณา (รหัส TG-107051)
   22. คุณสายสวรรค์ วัชรจังกูลดำรง (รหัส TG-107102)
   23. คุณวงศกร หอมทวนลม (รหัส TG-107185)
   24. คุณเอกชัย นาคศรี (รหัส TG-113223)
   25. คุณวรรษมน อินทสร (รหัส TG-113320)
   26. คุณสมพงษ์ โหมดเอี่ยม (รหัส TG-121500)

 

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 2 ดังนี้

22 พ.ย. 60

 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000

    1. คุณพัสนันต์ (รหัส TG-103286)

 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
    2. คุณภัทรวดี ศรีอุราม รหัส TG-036012)

 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท
    3. คุณวิทูร มูลมิรัตน์ (รหัส TG-103314)

 

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
    4. คุณจีรายุทธ โพธิ์ทอง (รหัส TG-025823)

 

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
    5.คุณสมฤทัย ศรีอุราม (รหัส TG-035815)
    6.คุณนิตยาพร วิเศษฤทธิ์ (รหัส TG-104974)
    7.บจก.ไทยโยม่า อุตสาหกรรม (รหัส TG-106925)

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
    8.คุณนิตยา ประสิทธานันท์ (รหัส TG-035774)
    9.คุณอนัญญา เทพทอง (รหัส TG-104991)
   10.คุณฑูรย์รดา อุทรักษ์ (รหัส TG-105444)
   11.คุณเพ็ญสินี พันตรัตนากุล (รหัส TG-113528)

 

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
   12.คุณเอกรินทร์ ศรีอุราม (รหัส TG-035679)
   13.คุณสำราญ อินทพจน์ (รหัส TG-005632)
   14.คุณจุฑามาศ สุทธิวรรณา (รัหส TG-107029)
   15.คุณทองผล ดอนมะลา (รหัส TG-120053)
   16.คุณสมพงษ์ โหมดเอี่ยม (รหัส TG-121486)


รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   17.คุณสุรศักดิ์ ศรีอุราม (รหัส TG-035773)
   18.คุณพัชรา แสนหูม (รหัส TG-021392)
   19.คุณอังค์วรา ลักษมัญ (รหัส TG-021421)
   20.คุณยุพิณ วงษ์วิจิตร (รหัส TG-101042)
   21.คุณวรรณชัย ชำนาญกิจ (รหัส TG-102176)
   22.คุณอรวรรณ วะหาโร (รหัส TG-106970)
   23.คุณสถาพร จันทร์แก้ว (รหัส TG-107038)
   24.คุณสุมาลี โพธิ์นอก (รหัส TG-109822)
   25.คุณณัฐพร (รหัส TG-113259)
   26.คุณนุชจรินทร์ อินทร์ประดับ (รหัส TG-121494)


ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นรางวัลในรอบ 1 ดังนี้

15 พ.ย. 60

 

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 20,000

   1.คุณสุรศักดิ์ ศรีอุราม (รหัส TG-036031)

 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
   2.คุณทศพร แต้มงาม (รหัส TG-021410)

 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท
   3.คุณจันทรรัตน์ ทาตะนาม (รหัส TG-113209)

 

รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
   4.คุณวรรณชัย ชำนาญกิจ (รหัส TG-102194)

 

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
   5.คุณฑูรย์รดา อุทรักษ์ (รหัส TG-105440)
   6.บจก.ไทยโยม่า อุตสาหกรรม (รหัส TG-106928)
   7.คุณธีรศักดิ์ สุขยิ่ง (รหัส TG-109815)

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
   8.คุณสกุลรัตน์ ไชยสีหา (รหัส TG-021403)
   9.คุณสุพร ผลพูน (รหัส TG-101050)
   10.คุณวิทูร มูลมิรัตน์ (รหัส TG-103309)
   11.คุณศักดิ์ศรี อินเนา (รหัส TG-113211)

 

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท
   12.คุณเขมณฐา แย้มชื่น (รหัส TG-021411)
   13.คุณนายกิตติกานต์ ใจคง (รหัส TG-032602)
   14.คุณคันธวรรณ (รหัส TG-103297)
   15.คุณอนัญญา เทพทอง (รหัส TG-104993)
   16.คุณเพ็ญสินี พันตรัตนากุล (รหัส TG-113490)

 

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท
   17.คุณพิทยา สุขคุณา (รหัส TG-005629)
   18.คุณเกรียงไกร โต๊ะอร่ามกุล (รหัส TG-021387)
   19.คุณนิษาชล เทพโส (รหัส TG-021395)
   20.คุณสุกัญญา รสจันทร์ (รหัส TG-021405)
   21.คุณสกลวรรณ บุญแท่น (รหัส TG-021413)
   22.คุณชลิตา สุทธิแสน (รหัส TG-021420)
   23.คุณพัชรา แสนหูม (รหัส TG-021428)
   24.คุณฐิณวัฑฒ์ โต๊ะอร่ามกุล (รหัส TG-026148)
   25.คุณกฏฑวัล เพชรเต็ม (รหัส TG-104937)
   26.คุณภัทรพล รัตน์รวีวงศ์ (รหัส TG-113401)


 

***ท่านใดตรวจสอบรายชื่อแล้วเป็นผู้โชคดี รบกวนติดต่อกลับ
มาที่เบอร์โทร 02-261-9955 ต่อ 1512 ฝ่ายการตลาด ด้วยนะค่ะ***


** ‼️หากท่านใดที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับหลังจากวันที่ประกาศผล
30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำรายได้ทั้งหมดบริจาคให้การกุศลในสถานที่ต่างๆนะคะ‼️ **โปรโมชั่นใหม่ของทีจีโปร – บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการซื้อท่อตกแต่งทุกประเภท ทั้งท่อกลม ท่อเหลี่ยม ท่อกล่อง ที่ร่วมรายการ เพื่อผู้ใช้ตัวจริง โดยแจกทองคำและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ในชื่อโปร “ทีจีโปร แจกใหญ่ ให้จริง” ทั้งนี้ รางวัลประกอบไปด้วย

-         รางวัลใหญ่ แจกทองคำมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 รางวัล

-         รางวัลย่อย แจกบัตรกำนัลเพื่อซื้อท่อในครั้งต่อไป มูลค่า 3,000.- 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 รางวัล

-          แจกบัตรกำนัลเพื่อซื้อท่อในครั้งต่อไป มูลค่า 2,000.- 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 รางวัล

-          แจกบัตรกำนัลเพื่อซื้อท่อในครั้งต่อไป มูลค่า 1,000.- 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 รางวัล

-          แจกบัตรกำนัลเพื่อซื้อท่อในครั้งต่อไป มูลค่า  500.- 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 รางวัล

-          แจกบัตรกำนัลเพื่อซื้อท่อในครั้งต่อไป มูลค่า    300.- 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 รางวัล

-          แจกบัตรกำนัลเพื่อซื้อท่อในครั้งต่อไป มูลค่า    200.- 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 รางวัล

-         แจกบัตรกำนัลเพื่อซื้อท่อในครั้งต่อไป มูลค่า    100.- 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 10 รางวัล

กติการการเล่น

1.ซื้อท่อตกแต่งของทีจีโปร ที่มีสติกเกอร์ QR-Code ตามแบบ ติดอยู่ที่ถุง

TGPROGoldPromote05RZ

2.คลี่ถุงให้เรียบ แล้วขูดแถบสีเทาออก    

3.วางถุงท่อที่ขูดแถบสีเทาเรียบร้อยแล้วให้เป็นแนวขนานกับพื้น

4.จากนั้นสแกน QR-Code ผ่านทาง ไลน์ โดยกดปุ่มเพิ่มเพื่อน (ADD line) บนหน้าจอ แล้วกรอกข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอให้ครบถ้วน เพื่อลงทะเบียนร่วมสนุก ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลต้องเป็นเพื่อนกับ thai-german products ด้วย

5.เก็บถุงที่ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน หากว่าได้รับรางวัล จำเป็นต้องนำถุงที่มี QR-Code ไปแสดงพร้อมกับสติกเกอร์ทองรับรองคุณภาพที่ติดอยู่ปลายท่อ

TGPROGoldPromote04RZ

 

 

เงื่อนไข

 

1.รายการชิงโชคเริ่มรายการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 60 – เดือนกุมภาพันธ์ 61 โดยจับฉลากวันที่ 15,22,29 พ.ย.60,   6, 13, 20 ธ.ค.60,    10, 17, 24, 31 ม.ค.61,  7, 14 ก.พ.61

 

2.เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ท่อสเตนเลสสำหรับงานตกแต่ง ของ TGPro ทุก 1 เส้น ได้ 1 สิทธิ์ ยกเว้นสำหรับท่อที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 19.00 มม. ซื้อ 5 เส้น 1 ถุง ได้ 1 สิทธิ์ รายการชิงโชคนี้ สงวนสิทธิเฉพาะท่อ
สเตนเลสที่ร่วมรายการเท่านั้น

 

3.ดำเนินการตามกติกาการเล่นที่ระบุไว้

 

4.จับรางวัล ณ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด เลขที่ 92/199 หมู่5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


5.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgpro.co.th และline Official Account : thai-german products ซึ่งคุณได้ add ไว้ตามกติกาตอนต้น


กติกาโดยละเอียด

1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ โดยต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ ก) สำเนาบัตรประชาชน ข) ถุงท่อที่มีสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดติดอยู่ ค)ต้องมี สติกเกอร์รับรองคุณภาพ โดยถ่ายภาพสติกเกอร์แล้วส่ง line ยืนยันตัวตนของผู้ได้รับรางวัล เข้ามาใน line official ที่ได้ ADD ไว้ หรือถ่ายเอกสาร แล้วส่งทางทางไปรษณีย์มายัง

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาด170/25-28 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10100 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล

2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และในการจับฉลากแต่ละสัปดาห์ หากปรากฏว่าได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น คณะกรรมการดำเนินรายการจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อน แล้วทำการจับชิ้นส่วนให้ได้ผู้โชคดีคนใหม่ทดแทนต่อไป

3. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ และ/หรือสื่ออื่นๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และโดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

6. พนักงานของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด ,ตัวแทนจำหน่าย,เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมถึงครอบครัวและญาติไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้

8. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วันถัดไปนับแต่วันที่จับรางวัลในแต่ละครั้งทางเว็บไซต์ www.tgpro.co.th line Official Account : thai-german products และ www.zipluckydraw.com
 

 

 ติดต่อด่วน : 02-261-9955

ติดต่อฝ่ายการตลาด : 02-261-9955#1512

ติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867